Ponuka školenie

„Riziká pri preprave tovaru a ako im predchádzať“

Celý seminár je ako tematický celok zameraný na problematiku eliminácie rizík, ktoré vznikajú v procese medzinárodnej kamiónovej dopravy a špedície. Program ponúkne základný prehľad o platných prepravných povoleniach, štandardných postupoch colných orgánov v prípadoch podozrenia na porušovanie platnej legislatívy a poskytne priestor pre odbornú diskusiu, resp. pre odpovede na konkrétne otázky jednotlivých účastníkov seminára z oblasti ich vlastnej praxe. Prednášajúcimi jednotlivých tematických celkov budú významní slovenskí odborníci z príslušných úradov štátnej správy.


Osnova semináre:

  • Prepravné povolenia
  • ADR – preprava nebezpečných vecí v medzinárodnej cestnej doprave
  • Tovar a technológie dvojakého použitia
  • Postup colných orgánov pri zistení tovaru, pri ktorom je podozrenie z porušovania práva duševného vlastníctva (pod colným dohľadom a na domácom trhu)
  • Diskusia

Program seminára:
08:30 - 09:00 Registrácia
09:00 – 10:30 Riziká pri preprave tovaru a ako im predchádzať
10:30 – 11:00 Coffee break
11:00 – 12:00 Riziká pri preprave tovaru a ako im predchádzať
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 14:30 Riziká pri preprave tovaru a ako im predchádzať
14:30 – 15:00 Coffee break
15:00 – 16:00 Riziká pri preprave tovaru a ako im predchádzať + diskusia

Lektori:
pplk Mgr. Bc. Henrieta Baková (Finančné riaditeľstvo SR)
mjr. Ing. Robert Paulina (Finančné riaditeľstvo SR)
pplk. Ing. Pavol Špavelko (Kriminálny úrad finančnej správy)


Informácie o lektorovi:
pplk. Mgr. Bc. Henrieta Baková, metodik colného dohľadu, Oddelenie zákazov a obmedzení, Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky


Hlavné činnosti a zodpovednosť:

  • usmerňovanie činnosti finančnej správy v oblasti ochrany trhu a spotrebiteľa a zabezpečovanie spolupráce s orgánmi trhového dozoru, usmerňovanie výkonu služby v oblasti kontroly zhody výrobkov dovážaných z tretích krajín, usmerňovanie výkonu služby v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva pri dovoze, rozhodovanie o prijatí opatrení na ochranu duševného vlastníctva na domácom trhu a usmerňovanie činnosti colných úradov pri výkone oprávnení s tým súvisiacich, navrhovanie uzatváranie a zabezpečovanie vykonávania dohôd o spolupráci alebo delegovaní uzatvorených dohôd s inými orgánmi štátnej správy alebo inštitúciami, vo vzťahu k Európskej komisii plnenie úloh kontaktného miesta pre oblasť ochrany práv duševného vlastníctva a ochrany spotrebiteľa,
  • Spracovávanie štatistiky v uvedených oblastiach pre potreby orgánov EÚ a orgánov verejnej správy, spolupráca s ostatnými organizačnými útvarmi, inými orgánmi a organizáciami pri plnení úloh
  • Kontaktná osoba pre komunikáciu s Úradom Európskej únie pre Duševné vlastníctvo za Slovenskú republiku;
  • Členka projektovej skupiny EÚ – Ukrajina o implementácii strategického rámca pre colnú spoluprácu pre oblasť – ochrana práv duševného vlastníctva, Členka projektovej skupiny EÚ – Gruzínsko o implementácii strategického rámca pre colnú spoluprácu pre oblasť – ochrana práv duševného vlastníctva, Zástupca za Slovenskú republiku v niekoľkých európskych inštitúciách v pracovnej skupine v oblasti presadzovaní práv duševného vlastníctva.

Pre užívateľov databanky RAALTRANS je toto školenie zadarmo.

V tuto chvíli nejsou k dispozici žádné termíny.