VÝPOVEĎ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ DOPRAVNÝCH INFORMÁCII A NÁSLEDNÁ ŽIADOSŤ O PREVOD LICENCIE K UŽÍVANIU PROGRAMU RAALTRANS EDITOR, KDE fyzická OSOBA je PODĽA VÝPISU Z OBCHODNÉHO REGISTRA ČIASTOČNÝM SPOLOČNÍKOM.

Pôvodná firma dáva výpoveď zo Zmluvy o poskytovaní dopravných informácií podľa bodu 4.2 a vzdáva sa práv k užívaniu SW RAALTRANS Editor a nová firma žiada o uzatvorenie nového zmluvného vzťahu s firmou Radek Žilka - RAALTRANS. Súčasne pôvodná a nová firma žiadajú o prevod práv a povinností z licenčného dojednania k užívaniu SW RAALTRANS Editor.

Prevod je možný za podmienky, kde fyzická osoba je podľa Výpisu z obchodného registra čiastočným spoločníkom právnickej osoby. ( Prevod z fyzickej osoby na právnickú, prevod z právnickej na fyzickú).

Táto výnimka pre prevod práv k užívániu SW RAALTRANS je spoplatnená.

Pravidlo pre výpočet ceny: Nová firma (právnická/fyzická osoba) doplatí pomernú časť z ceny prevádzaného programu adekvátnu k výške obchodného podielu, ktorý nie je v majetku pôvodnej firmy. Pre presnú informáciu o cene prevodu licencie môžete vyplniť TENTO FORMULÁR, alebo sa telefonicky (+420 466 889 229) obrátiť na firmu ComArr, s.r.o (držiteľ licenčných práv).

Písomná žiadosť musí byť potvrdená podpismi osôb, ktoré majú právo zastupovať každú z oboch firiem vrátane identifikácie podpísaných osôb.

Kópia originálu výpisu novej firmy z Obchodného registra musí byť prílohou tejto žiadosti.

V prípade nesplnenia všetkých náležitostí, nebude žiadosť ďalej podaná k schvalovaciemu procesu.

V prípade kladného posúdenia žiadosti firmou Radek Žilka – RAALTRANS a firmou ComArr, s.r.o. (držiteľ licenčných práv), Vám bude firmou ComArr, s. r. o. zaslaná na Váš e-mail alebo fax zálohová faktúra.

Po zaplatení tejto čiastky Vám bude zaslaný firmou ComArr, s.r.o písomný doklad o uskutočnenom prevode (nadobudnutie práv k užívaniu SW RAALTRANS) a daňový doklad.

Spolu s vyššie uvedenými náležitosťami Vám budú zaslané na sídlo novej firmy dve vyhotovenia originál Zmlúv o poskytovaní dopravných informácií, ktoré je nutné do 6-tich dní odo dňa prijatia vyplniť a odoslať späť na adresu uvedenú na Zmluve o poskytovaní dopravných informácií (až po prijatí oboch originálov zmlúv Vám budú zmenené informácie o firme v databanke RAALTRANS).

Terajšia firma
Nová firma