VÝPOVEĎ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ DOPRAVNÝCH INFORMÁCII A NÁSLEDNÁ ŽIADOSŤ O PREVOD LICENCIE K UŽÍVANIU PROGRAMU RAALTRANS EDITOR, KDE nová firma PREBERÁ PRÁVA A POVINNOSTI PôVODNej firmy (podľa zápisu V OBCHODNOM REGISTRI ALEBO DEDIČSTVO)

Pôvodná firma dáva výpoveď zo Zmluvy o poskytovaní dopravných informácií podľa bodu 4.2 a vzdáva sa práv k užívaniu SW RAALTRANS Editor a nová firma žiada o uzatvorenie nového zmluvného vzťahu s firmou Radek Žilka - RAALTRANS. Súčasne pôvodná a nová firma žiadajú o prevod práv a povinností z licenčného dojednania k užívaniu SW RAALTRANS Editor.

Prevod je možný za podmienky, kde nová firma preberá práva a povinnosti pôvodnej firmy - právne nástupníctvo alebo dedičstvo.

Písomná žiadosť musí byť potvrdená podpismi osôb, ktoré majú právo zastupovať každú z oboch firiem vrátane identifikácie podpísaných osôb.

Kópia originálu výpisu novej firmy zo Živnostenského, alebo Obchodného registra musí byť spolu s dokladom potvrdzujúcim právne nástupníctvo (notársky zápis, rozhodnutie súdu, a pod.) prílohou tejto žiadosti.

V prípade nesplnenia všetkých náležitostí, nebude žiadosť ďalej podaná k schvalovaciemu procesu.

V prípade kladného posúdenia žiadosti firmou ComArr, s.r.o. a Radek Žilka - RAALTRANS Vám bude zaslaná firmou ComArr, s.r.o. zálohová faktúra a po jej uhradení Vám budú doporučene odoslané na sídlo novej firmy dve vyhotovenia originálov Zmlúv o poskytovaní dopravných informácií, ktoré je nutné do 6-tich dní odo dňa prijatia vyplniť a odoslať späť na adresu uvedenú na Zmluve o poskytovaní dopravných informácií ( až po prijatí oboch vyhotovení zmlúv Vám budú zmenené informácie o firme v databanke RAALTRANS).

Tato výnimka pre prevod práv k užívaniu SW RAALTRANS je spoplatnená čiastkou vo výške 10% z cenníkovej ceny prevádzaného programu.

Po zaplatení tejto čiastky Vám bude zaslaný firmou ComArr, s.r.o písomný doklad o uskutočnenom prevode (nadobudnutie práv k užívaniu SW RAALTRANS).

Terajšia firma
Nová firma