Formulár pre súhlas so spracovaním osobných údajov fyzických osôb je možné stiahnuť  TU.

Zásady spracovania osobných údajov v Skupine RAALTRANS

Skupina RAALTRANS (ďalej len,, RAALTRANS“) zahrňuje: RAALTRANS a.s.(IČO:03192041), Radek Žilka – RAALTRANS (IČO:44416903), Radek Žilka – RAALTRANS, Malý Cetín 151, 951 07 Čechynce, Slovenská Republika (IČO: 44066538). Správcom údajov je spoločnosť RAALTRANS a.s., IČO: 03192041 (ďalej len ,,Správca“).

Spoločnosť RAALTRANS a.s., IČO: 03192041, sídlom Předměřická 192, Hradec Králové, PSČ 503 01 zapísaná v evidencii oddiel B, vložka 3320, vedená na Krajskom súde v Hradci Králové, ako správca osobných údajov, týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, vrátane rozsahu práv subjektu údajov súvisiacich so spracovaním ich osobných údajov Skupinou RAALTRANS.

RAALTRANS spracováva osobné údaje subjektu údajov v súlade s platnou právnou úpravou. Počnúc dňom 25.mája 2018 budú osobné údaje subjektu údajov spracovávané v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (obecné nariadenie o ochrane osobných údajov).

Účel a rozsah spracovania osobných údajov:

RAALTRANS spracováva osobné údaje v rozsahu, v ktorom subjekt údajov osobné údaje poskytol a v rozsahu nevyhnutne nutnom pre naplnenie konkrétneho účelu vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu, ďalej potom k ich poskytnutiu v rámci zákonných povinností a to po dobu nevyhnutne nutnú k účelom využitia týchto údajov a informácii pre využitie databanky.

Základné účely spracovania osobných údajov RAALTRANS:

 • pre účely súvisiace so službou databanky, menovite pre poskytnutie služby, pre zaistenie všetkých ďalších činností s realizáciou služby
 • plnenie zmluvy a poskytovanie služieb
 • zaistenie prevádzkových činností
 • účtovné  a daňové účely
 • vymáhanie pohľadávok
 • splnenie právnej povinnosti
 • priamy marketing (informačné a produktové kampane) RAALTRANS
 • ochrana majetku a osob
 • ochrana svojich práv a právom chránených záujmov, ďalších príjemcov služby databanky či tretích osôb, vrátane  práv duševného vlastníctva
 • účely oprávnených záujmov RAALTRANS alebo tretej osoby, za predpokladu, že tieto oprávnené záujmy neprevažujú  nad oprávnenými záujmami  a základnými  právami a slobodami subjektu údajov

Rozsah spracovania osobných údajov RAALTRANS:

 • identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko ,IČO, prípadne  DIČ, EU DIČ,
 • adresné údaje: adresa trvalého bydliska, príp. miesto podnikania, adresa prevádzky, doručovacia adresa
 • kontaktné údaje: telefón, príp. fax, e-mail, www stránky, e-mail fakturácie, príp. ďalšie obdobné kontaktné a doplňujúce informácie
 • ďalšie osobné údaje : autorizačný kontakt, telefón, pre účely správy užívateľských prístupov a aplikácii
 • údaje o využívaní služieb: údaje o využívaní služieb databanky RAALTRANS pre zaistenie všetkých ďalších činností súvisiacich s realizáciou služby a pre vývoj nových služieb atď.
 • údaje pre ochranu svojich práv a právom chránených záujmov: údaje informačných a komunikačných technológii pre vykonávanie analýz  a vyhodnocovanie možných rizík
 • ostatné údaje pre zaistenie oprávneného záujmu RAALTRANS

Osobné údaje, ktoré RAALTRANS spracováva so súhlasom subjektu údajov, sú uvedené v súhlase so spracovaním osobných údajov, ktoré môže subjekt údajov udeliť.

S ohľadom na zmluvný charakter vzťahu medzi subjektom údajov a RAALTRANS je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. RAALTRANS ale nemôže uzatvoriť  Zmluvu o poskytovaní dopravných informácii a poskytnúť službu, pokiaľ jej nie sú poskytnuté osobné údaje nevyhnutné pre uzavretie príslušnej zmluvy a poskytnutie služby.

Zdroje osobných údajov:

 • priamo od subjektu údajov pri jednaní o uzatvorení Zmluvy o poskytovaní dopravných informácii, poskytnutím služby a pri jej následnej realizácii, príp. od tretích osôb
 • z verejne prístupných registrov, zoznamov a evidencii (verejný register, obchodný register, živnostenský register, register VIES, insolvenčný register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam a pod.) a z ďalších verejných zdrojov (vrátane informácii zo sociálnych sieti  a internetu, ktoré o sebe subjekt údajov zverejní)
 • od orgánov štátnej správy alebo na základe zvláštnych právnych predpisov
 • prípadne od ďalších subjektov, pokiaľ k tomu dal subjekt údajov svoj súhlas

Zaistenie ochrany osobných údajov:

Osobné údaje sú pod stálou fyzickou, elektronickou kontrolou. RAALTRANS disponuje modernými kontrolnými, technickými a bezpečnostnými  mechanizmami zaisťujúce maximálnu  možnú ochranu spracovávaných údajov pred neoprávneným prístupom  a prenosom, pred ich stratou alebo zničením, ako i pred iným možným zneužitím.

Všetky osoby, ktoré s osobnými údajmi subjektu  údajov prichádzajú do styku v rámci plnenia pracovných či zmluvne prevzatých povinností, sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

RAALTRANS spracováva a uverejňuje osobné údaje v rámci prevádzky databanky RAALTRANS, ako i ponuky služieb a ostatných činností, ostatným príjemcom databanky po dobu nevyhnutne nutnú k účelom využitia týchto služieb a informácii pre využitie databanky.

Spracovatelia a príjemcovia:

Spracovatelia osobných údajov sú menovite:

 • Skupina RAALTRANS
 • špecializovaní externí dodávatelia alebo poskytovatelia služieb na základe  Zmluvy o spracovaní osobných údajov

 Príjemcovia osobných údajov sú menovite:

 • Skupina RAALTRANS
 • užívatelia databanky RAALTRANS na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytovaní dopravných informácii

 Práva subjektu údajov vo vzťahu k osobným údajom:

Subjekt údajov sa môže na Správcu obrátiť so žiadosťami v rámci výkonu svojich nasledujúcich práv:

 • práva na prístup ku svojim osobným údajom a na ich opravu,
 • práva vzniesť námietku proti spracovaniu jeho/ich osobných údajov, ak sú tieto osobné údaje spracované pre účely oprávnených záujmov RAALTRANS alebo tretej osoby, za predpokladu, že tieto oprávnené záujmy neprevažujú nad oprávnenými záujmami a základnými právami a slobodami subjektu údajov,
 • práva na výmaz jeho/ich osobných údajov v prípade, že osobné údaje už nie sú potrebné na účely uvedené v odstavci: Základné účely spracovania osobných údajov RAALTRANS, subjekt údajov odvolá súhlas, na základe ktorých boli údaje spracovávané a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod  pre ich spracovanie, subjekt údajov vzniesol námietku proti spracovaniu a neexistujú  žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre ich spracovanie, osobné údaje boli spracované bez právneho základu.
 • práva na obmedzenie spracovania v prípade , že subjekt údajov napadá presnosť osobných údajov a to na dobu potrebnú k tomu, aby RAALTRANS mohol overiť  správnosť osobných údajov, spracovanie nemá právny základ, ale subjekt údajov odmieta výmaz osobných údajov a žiada miesto toho o obmedzenie ich použitia.

Vyššie uvedené  žiadosti a/alebo vyrozumenie o požiadavkách môžu byť  učinené poštou na adresu sídla Správcu. Správca môže účtovať primeraný poplatok na základe administratívnych nákladov spojených s poskytnutím spracovávaných osobných údajov v súlade s čl. 15 odst. 3 nariadenie GDPR.

Žiadosť a/alebo vyrozumenie musí obsahovať údaje o mene a priezvisku, IČO a e-mailovú adresu subjektu údajov za účelom overenia, že takáto žiadosť a/alebo  vyrozumenie skutočne pochádza od subjektu údajov.

Správca vždy bez zbytočného odkladu informuje subjekt údajov o vybavení jeho žiadosti. Pokiaľ subjekt údajov zistí alebo sa domnieva , že pri spracovaní osobných údajov došlo zo strany RAALTRANS alebo ďalších spracovateľov prevádzajúcich spracovanie k porušeniu jeho práv či k porušeniu povinností stanovených zákonom, môže sa domáhať nápravy s využitím všetkých prostriedkov, ktoré mu k tomu platná právna úprava poskytuje.