Doprava je krv ekonomiky, my sme

Žiadosť o prevod licencie k užívaniu programu RAALTRANS Editor

Výňatok z Licenčného dojednania, jeho podmienky boli inštaláciou alebo používaním programu užívateľom prijaté.

  • Práva k užívaniu SW RAALTRANS (autorské práva k nemu sú majetkom firmy ComArr,s.r.o. Pardubice) sú voľne neprenositeľné, t.z., že každá firma ich musí získať od držiteľa autorkých práv za cenu uvedenú v cenníku (www.trigger.sk).
  • Užívateľ nesmie práva k užívaniu SW prevádzať na iný subjekt, predávať, požičiavať či prenajímať ich, alebo iným spôsobom umožniť užívanie SW tretej strane. Ďalej nesmie upravovať alebo zahrňovať SW do iného produktu.

Celé znenie licenčného dojednania nájdete v základnom menu programu RAALTRANS Editor, v sekcii "Nápoveda".

!!! Prevod z právnickej osoby na právnickú osobu nie je možný. !!!

VÝNIMKY PRE PREVOD PRÁV K UŽÍVANIU PROGRAMU RAALTRANS EDITOR:

  1. Prevod užívateľských práv medzi najbližšími rodinnými príslušníkmi - fyzickými osobami. Nie medzi súrodencov. [ Vyplniť žiadosť ]
  2. Právne nástupníctvo alebo dedičstvo.   [ Vyplniť žiadosť ]
  3. Prevod užívateľských práv z fyzickej osoby na právnickú a právnickej osoby na fyzickú, kde je žiadajúca osoba podľa Výpisu z obchodného registra jediným spoločníkom. [ Vyplniť žiadosť ]
  4. Prevod, kde je žiadajúca osoba podľa Výpisu z obchodného registra čiastočným spoločníkom. [ Vyplniť žiadosť ]